Όραμα

Το έργο CI-NOVATEC εστιάζει στις Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (Local Tourism Clusters - LTCs), οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας.

Το BusinessDictionary.com ορίζει τον Επιχειρηματικό Όμιλο ως «Ένα δίκτυο συνδεδεμένων επιχειρήσεων, προμηθευτών & συνεργατών, που δραστηριοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο τομέα και τοποθετούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Οι όμιλοι παρέχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο».

Ομοίως, οι Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (LTCs) αποτελούνται από γεωγραφικά συγκεντρωμένες ΜΜΕ, που παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη, ήτοι στον αφιχθεί επισκέπτη και ανήκουν σε διάφορους τομείς της αγοράς, π.χ. Τουρισμός, Δημιουργική Βιομηχανία, Αγροδιατροφή, Εμπόριο, Αναψυχή, Μεταφορές κ.λπ.

Σε τοπικό επίπεδο, οι μικρό-ΜΜΕ, που συγκροτούν τις Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (LTCs) μαζί με τους διαχειριστές των Σημείων Ενδιαφέροντος (POIs) επηρεάζουν σε έναν εξαιρετικά μεγάλο βαθμό την προσωπική αντίληψη & εμπειρία του τουρίστα όσον αφορά την περιοχή που επισκέπτεται, επηρεάζοντας, ως εκ τούτου, και την στάση και συμπεριφορά του, γεγονός που, με τη σειρά του, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού (LTCs).

Το έργο ορίζει δύο κύριες κατηγορίες Σημείων Ενδιαφέροντος:

  • Εστιακά Σημεία Ενδιαφέροντος (Focal Points of Interest - FPIs), που συνδέονται με ευρέως αναγνωρισμένα τουριστικά σημεία (αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά μνημεία, πολιτιστικά μνημεία, χώρους αναψυχής κ.λπ., και ορόσημα)
  • Μεταβαλλόμενα Σημεία Ενδιαφέροντος (Pivot Points of interest - PPIs), που συνδέονται με δυναμικές, ανθρωπογενείς δραστηριότητες & προϊόντα της δημιουργικής βιομηχανίας (φεστιβάλ, εκθέσεις τέχνης, γαστρονομικές εκδηλώσεις, συνδυασμούς δραστηριοτήτων, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, εμπορικές εκθέσεις, κ.λπ.).

Ως εκ τούτου, το CI-NOVATEC προτείνει μια νέα προσέγγιση/ορισμό του «Τουριστικού Προϊόντος»:

Ένα Οικοσύστημα Τουρισμού σε επίπεδο μικρό-περιφερειών, το οποίο περιλαμβάνει τις Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (LTCs) των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τα Εστιακά (FPIs) & τα Μεταβαλλόμενα (PPIs) Σημεία Ενδιαφέροντος. Τέτοιου τύπου Οικοσυστήματα, τα οποία συναντώνται στην περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας, θεωρούνται σημαντικά στοιχεία ενεργού οικονομικής ανάπτυξης και πρέπει να μελετηθούν & να ενισχυθούν, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη ανταγωνιστικότητα και να εξασφαλιστεί η μελλοντική βιωσιμότητα.

Ως εκ τούτου, κοινή πρόκληση αποτελεί η καταγραφή & αξιολόγηση των προσωπικών εμπειριών και αντιλήψεων των επισκεπτών για μεμονωμένα προϊόντα, καθώς και σύνθετες υπηρεσίες, σε επίπεδο Οικοσυστημάτων Τουρισμού, προκειμένου να συλλεχθούν ποιοτικά δεδομένα τελικού χρήστη, να αντληθούν συγκριτικά συμπεράσματα (σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας) και να εξαχθούν σημαντικά στοιχεία ανατροφοδότησης & εργαλεία, προς όφελος, τόσο των Οικοσυστημάτων, όσο και των φορέων χάραξης πολιτικής.

Η πρόκληση αυτή καθίσταται ακόμη σημαντικότερη, εάν λάβουμε υπόψη πως τα δεδομένα που συλλέγονται επί του παρόντος είναι γενικής φύσεως και κατά κύριο λόγο ποσοτικά (αριθμός αφίξεων, διάρκεια διακοπών, χώρες προέλευσης ταξιδιωτών κ.λπ.), που αντλούνται κυρίως από σημεία εισόδου (αεροδρόμια, λιμάνια), ξενοδοχειακές ενώσεις & τουριστικά γραφεία, και συνεπώς δεν παρέχουν ποιοτική πληροφόρηση αναφορικά με κάθε μεμονωμένο ταξιδιώτη και δραστηριότητα (Σημεία Ενδιαφέροντος -POIs- ή υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε).

Ωστόσο, η γνώση αυτή θα μπορούσε να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τους πελάτες (customer intelligence), προκειμένου να προκύψει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα των οικονομικών επιδόσεων των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού (LTCs), να ενισχυθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων και να προαχθεί η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των ομίλων ΜΜΕ. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τα Σημεία Ενδιαφέροντος - POIs - θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διοικητική και οργανωτική εμπειρογνωμοσύνη των βασικών εμπλεκόμενων φορέων των Εστιακών & Μεταβαλλόμενων Σημείων Ενδιαφέροντος (PPIs & FPIs).

Συνολικά, η δυνατότητα συλλογής δεδομένων τελικών χρηστών βάση των εμπειριών μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας όλων των συνιστωσών ενός τοπικού Οικοσυστήματος Τουρισμού (Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού - LTC, Εστιακά & Μεταβαλλόμενα Σημεία Ενδιαφέροντος - PPIs & FPIs), υποστηρίζοντας τα συναφή τμήματα της αγοράς (Τουρισμός, Δημιουργική Βιομηχανία, Αγροδιατροφή, Εμπόριο, Αναψυχή κ.λπ.) και μετατρέποντας τον τουρισμό σε έναν καταλύτη προόδου.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή στο έργο, τόσο των φορέων χάραξης πολιτικής, όσο και των επιχειρηματικών παραγόντων, με την υποστήριξη ενός επιστημονικού/τεχνολογικού παράγοντα διευκόλυνσης. Ως εκ τούτου, η εταιρική συνέργεια συγκροτείται από 3 Περιφέρειες (Απουλίας, Δυτική Ελλάδας & Ηπείρου), 1 Εμπορικό Επιμελητήριο (Μπάρι) και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υποστήριξη 2 ακόμη Επιμελητηρίων (Αχαΐας & Μπρίντιζι).

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι τα μέλη των Τουριστικών Οικοσυστημάτων, συγκεκριμένα οι ΜΜΕ, οι διαχειριστές Εστιακών (FPI) & Μεταβαλλόμενων (PPI) Σημείων Ενδιαφέροντος, ενώ οι τελικοί δικαιούχοι κυμαίνονται μεταξύ τοπικού και περιφερειακού επιπέδου:

  • ΜΜΕ των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού (LTCs). Διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο επιχείρησης, με βάση τα δεδομένα πληροφόρησης σχετικά με τους πελάτες (customer intelligence data)
  • Υπεύθυνοι Διαχείρισης Εστιακών & Μεταβαλλόμενων Σημείων Ενδιαφέροντος (FPI & PPI). Αξιολόγηση των διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων με βάση την εμπειρία χρήστη των επισκεπτών
  • Επιμελητήρια/Εμπορικοί Σύλλογοι. Βελτίωση των επιδόσεων συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς, συγκριτική αξιολόγηση των Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTCs), αναβάθμιση, προώθηση προϊόντων κ.λπ.
  • Δήμοι. Μελλοντικές επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, σε τομείς υποδομών & μεταφορών, βάσει πραγματικών δεδομένων επιπέδου ικανοποίησης
  • Περιφέρειες. Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές τουρισμού, την προώθηση & τις επενδύσεις, με βάση την απόδοση του Οικοσυστήματος Τουρισμού.