Γενικά

Συνοπτική περιγραφή έργου

Το έργο CI-NOVATEC θέτει ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τους Τοπικούς Ομίλους Τουρισμού (LTCs), οι οποίοι συνιστούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες των περιφερειακών οικονομιών της περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας (CBC). Οι Τοπικοί Όμιλοι Τουρισμού (LTCs) αποτελούνται από γεωγραφικά συγκεντρωμένες ΜΜΕ που παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη, ήτοι στον αφιχθεί επισκέπτη και μπορεί να ανήκουν σε διάφορους τομείς της αγοράς, π.χ. Τουρισμός, Δημιουργική Βιομηχανία, Αγροδιατροφή, Εμπόριο, Αναψυχή, Μεταφορές κ.λπ.

Σε τοπικό επίπεδο, οι μικρό-ΜΜΕ, που συγκροτούν τους Τοπικούς Ομίλους Τουρισμού (LTCs) μαζί με τους διαχειριστές των Σημείων Ενδιαφέροντος (Points of Interest - POIs) επηρεάζουν σε έναν εξαιρετικά μεγάλο βαθμό την προσωπική αντίληψη και εμπειρία του τουρίστα, όσον αφορά την περιοχή που επισκέπτεται, επηρεάζοντας, ως εκ τούτου, την στάση και συμπεριφορά του, γεγονός που, με τη σειρά του, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTCs).

Η CI-NOVATEC προτείνει την εφαρμογή «Οικοσυστημάτων Τουρισμού» σε επίπεδο μικρο-περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ που ανήκουν σε Τοπικούς Ομίλους Τουρισμού (LTCs), και σε συνεργασία με διαχειριστές σταθερών (Focal POI - FPI) και δυναμικών (Pivot POI - PPI) σημείων ενδιαφέροντος (Point Of Interest - POI). Τέτοιου τύπου οικοσυστήματα υφίστανται ήδη στην περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας (CBC), συνιστώντας σημαντικά στοιχεία προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και είναι επιβεβλημένο να μελετηθούν και να ενισχυθούν, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη ανταγωνιστικότητα και να διασφαλιστεί η μελλοντική βιωσιμότητα.

Κοινή πρόκληση και για τις 3 Περιφέρειες αποτελεί η καταγραφή και αξιολόγηση των εμπειριών και των αντιλήψεων των επισκεπτών σχετικά με μεμονωμένα προϊόντα, καθώς και σύνθετες υπηρεσίες, σε επίπεδο Οικοσυστημάτων Τουρισμού, προκειμένου να συλλεχθούν ποιοτικά δεδομένα τελικών χρηστών, ώστε να αντληθούν συγκριτικά συμπεράσματα (τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας – CB) και να εξαχθεί παραγωγική ανατροφοδότηση και χρήσιμα εργαλεία, τόσο για τα Οικοσυστήματα, όσο και για τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Τα στοιχεία αυτά παρέχουν την απαραίτητη γνώση, όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους πελάτες (customer intelligence – CI), ώστε να γίνουν κατανοητές οι οικονομικές επιδόσεις των Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTCs), να ενισχυθεί αποτελεσματικά η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων, καθώς και να προαχθεί η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα των ΜΜΕ. Επιπλέον, οι τάσεις που υποδεικνύουν τα δεδομένα ενδέχεται να απεικονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης ορισμένων διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων των διαχειριστών των Σημείων Ενδιαφέροντος.

Συνολικό στόχο της CI-NOVATEC αποτελεί η ενίσχυση της απόδοσης των τοπικών Οικοσυστημάτων Τουρισμού, εισάγοντας καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες συλλογής bottom-up δεδομένων, που σχετίζονται με την προσωπική εμπειρία (βάσει των αποτελεσμάτων) των επισκεπτών, τα οποία θα αναλυθούν ώστε να σκιαγραφήσουν τις πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες (τουρίστες) - customer intelligence / CI -, με σκοπό να ενισχύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο πολιτικής.

Κύριοι στόχοι του έργου CI-NOVATEC:

  • Δημιουργία αρχείου καταγραφής των Σημείων Ενδιαφέροντος (Εστιακών και Μεταβαλλόμενων – FPIs και PPIs) για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.
  • Σύστημα βασισμένο στην ΤΠΕ για τη συλλογή bottom-up δεδομένων βασισμένων σε αποτελέσματα, για την ενίσχυση της πληροφόρησης όσον αφορά τους πελάτες (Customer Intelligence – CI) σε Τουριστικούς Ομίλους ΜΜΕ της διασυνοριακής συνεργασίας.
  • Ευέλικτη πλατφόρμα Customer Intelligence, που περιλαμβάνει εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και ένα τελικό σύστημα Διαχείρισης Big Data.
  • Σύνολα δεδομένων σχετικά με τις εμπειρίες των επισκεπτών, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες χωροταξικές και χρονολογικές συντεταγμένες.
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια και σχετικό υλικό για τα μέλη των Οικοσυστημάτων Τουρισμού (Τοπικοί Όμιλοι Τουρισμού – LTCs, Εστιακά και Μεταβαλλόμενα Σημεία Ενδιαφέροντος – FPIs και PPIs, διοικητικοί και πολιτικοί παράγοντες).
  • Έκθεση σύνθεσης διασυνοριακής συνεργασίας -CB- σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών, με βάση τουλάχιστον 9000 αναφορές τουριστών.
  • Μελέτη βελτίωσης της απόδοσης των Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTC) της διασυνοριακής συνεργασίας (CB), λαμβάνοντας υπόψη τα θεματικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά των πιλοτικών Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTC).
  • Έγγραφα αναπτυξιακής πολιτικής Περιφερειακού Τουρισμού, συγκεκριμένα, κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικές επενδύσεις σύμφωνα με προσδιορισμένα ελλείμματα, προοπτικές, τάσεις κ.λπ., που απευθύνονται στους φορείς και τις αρχές χάραξης πολιτικής.